کانون بازنشستگی آبادان

آدرس: منازل شرکت نفت ، ایستگاه ۴ ، ردیف ۹۵ ، اتاق ۱

شماره تلفن:

۰۶۱-۵۳۳۲۵۴۶۹

۰۶۱-۵۳۳۲۵۴۶۸