کانون بازنشستگی همدان

آدرس : خیابان بوعلی ، سر یخچال ، خیابان شهید شالی ، بالاتر از مدرسه شاهد ، بن بست شهید ناصر شالی