آلبوم عکس های قدیمی بازنشستگان

گردهمایی روسای خطوط لوله و مخابرات در تهران کنفرانس آموزش مدیریت سال ۱۳۴۸ سایر عکسها