کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران

آدرس: خیابان دکتر بهشتی ، خیابان صابونچی ، کوچه ۵ پلاک۲

شماره تماس:

۰۲۱-۸۸۷۶۵۸۲۷

۰۲۱-۸۸۷۵۲۸۷۴

۰۲۱-۸۸۵۱۵۱۳۴

۰۲۱-۸۸۷۴۷۷۵۶